CSR och våra mål för ett hållbart företag

  Vi lever upp till det samhällsansvar som formuleras i konventionerna som ligger till grund för FN's 10 Global Compact-principer. Det handlar om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption, osv. Samtidigt arbetar vi för en hållbar affärsmodell.

  Här beskriver vi hur vi arbetar med Hållbarhetsmålen, där vi kan göra en skillnad.

  Ansvarsfull konsumtion och produktion 

  Hållbarhetsmål 12

  Alla våra produkter måste kvalitetstestas, enskilda delar kan bytas ut och Elverdal erbjuder reservdelsgaranti – den viktigaste garantin för alla. Allt detta ger en trygg lekplats, men också en förlängd livslängd till produkterna, eftersom fel rättas till omgående. Med våra tester minimerar vi reparationer, vilket resulterar i färre resor och mindre miljöpåverkan.

  När projekten designas, ser våra arkitekter till att minska konstruktionsbelastningen så mycket som möjligt genom att återanvända mark och användbara elementer som redan finns på platsen.

  Vi är «ren orderproducerande», så vi har inget produktlager. Om det finns produkter kvar på grund av annullering eller ändringar i ett projekt, skickas de vidare till andra projekt.

  Hälsa och välmående

  Hållbarhetsmål 3

  Elverdals universum är ramen för ett aktivt liv. Våra lekplatser förbättrar hälsa och livskvalitet genom att utveckla användarnas motoriska färdigheter, fysiska och sociala färdigheter. Våra utomhusplatser kommer att skapa ramen till framtidens generationer och därför har vi en hög ambitionsnivå när vi tänker på framtidens design!

  Elverdals utomhusmiljöer är mer än «lek». Här lär man sig, utvecklar färdigheter, skapar vänskap, utforskar och reflekterar, men här får man också pauser, gott skratt och mycke rörelse!

  Jämnställdhet

  Hållbarhetsmål 5

  Våra lekmiljöer är skapade till människor i alla åldrar och vi tar ställning till de enskilda användarna och deras behov.

  Miljöerna sammanför människor, oavsett kön, ras, etnisk ursprung, religion, tro, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. På lekplatsen är du en del gemenskapen, antingen du leker vilt eller stillsamt, är många eller få, behöver dynamik och rörelse eller avkoppling och fördjupelse.


  Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt 

  Hållbarhetsmål 8

  Som en del av vår CSR använder vi FNs Global Compact-principer till att formulera vår företagsstrategi om samhällsansvar, i enlighet med mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

  Vi menar, att alla har rätt till ett anständigt arbete. Vi anställer personer med olika yrkesbakgrund och arbetssituationer. Vi hittar resurser hos människor i jobbtestning, praktikplatser och flexjobb.

  Vi har ett inkluderande tillvägagångssätt och önskar alla nationaliteter och trosuppfattningar välkomna och detta stärker Elverdals konkurrenskraft och inkomster.

  Genom att omfatta brett och respektera internationellt erkända CSR-principer, har vi uppnått framgång och expansion och Elverdal är i dag ett internationellt företag.

  Hållbara städer och samhällen

  Hållbarhetsmål 11

  Cirka hälften av världens befolkning bor i dag i städer. Därför är det en stor uppgift att bidra till hållbar stadsplanering.

  Vi gör detta genom att inkludera lösningar som gör städerna trygga att bo i, rika på kultur och som ger plats till gröna områden.

  Framtiden erbjuder också ökade klimatutmaningar, så vår planläggning måste omfatta intelligenta lösningar, ny teknik och robusthet.

  Hos Elverdal skapar vi ramarna för gemenskap, det aktiva livet och samhörigheten med andra, oavsett var vi är i stan, på skolan, i parken eller i ditt bostadsområde. Det är här människor träffas!

  I «utrymmen mellan husen» hittar vi vårt arbetsområde och med specialiserade medarbetare skapar vi platserna där människor kan mötas, leka, vila och integrera.

  Industri, innovation och infrastruktur 

  Hållbarhetsmål 9

  I början av projekten arbetar våra arkitekter med att rita intelligent efter användarens behov i fokus och med optimering av plats- och materialförbruk.

  Våra projekt är gjorda på en ansvarsfull produktion med sunda, naturliga material som har lång livslängd och där enskilda delar är lätta att byta ut – både över och under marken.

  Läs mer om vår materialförbrukning och vår återvinningspolicy här.


  Kvalitetsutbildning

  Hållbarhetsmål 4

  En bra lekplats är barnens frirum, men också ett lärande utrymme. Lekplatsen måste uppfylla möjligheter för både motorisk utveckling och pedagogiska mål, men måste först och främst stimulera nyfikenheten och fantasin och vara ett roligt ställa att vara på. En plats där tiden försvinner.

  Hälsovårdstyrelsen rekommendrar minst én timmes röresle om dagen. Därför är «klassrummet utomhus» en avgörande faktor i utvecklingen med barn och ungdomar.

  Utbildning är en av de viktigaste katalysatorena för hållbar utveckling och rörelse och lek stärker kreativt tänkande och förmågan att koncentrera sig.
  Ska undervisningen tas med utanför, tänker vi på kreativa lösningar, där bl.a. grafiska element på underlag och ytor, tabeller och banor, bidrar till ute undervisningen och gör den till ett verktyg till inlärning.

  Partnerskap för handling

  Hållbarhetsmål 17

  I våra projekt använder vi professionella leverantörer och samarbetspartner som stödjer oss i att bli kundens bästa partner. Med deras expertis kan vi optimera projektförslag och lösa våra uppgifter med ekonomiskt ansvar.

  Famöver vill vi att fler hållbara åtgärder ska införlivas i våra samarbetsavtal med både Danmark och utlandet.

  Klimaåtgärder

  Hållbarhetsmål 13

  Vi är ett internationellt företag med filialer i flera nordiska länder och vi upplever en ökande efterfrågan på mer miljövänliga lösningar.

  Flera av våra material är certificerade och därför kan vi på sikt bidra till att minska klimateffekten. Vi arbetar målmedvetet för att ta hand om de resurser vi har och använda dom klokt.

  Se beskrivningen av Gladsaxe Sportscenter nedan.

  Livet på landet

  Hållbarhetsmål 15

  Våra lekmiljöer ligger som aktiva gemensamma områden mellan husen och i parkena och här är det uppenbart att integrera åtgärder mot klimatförändringar.
  Gladsaxe Sportscenter är ett exempel på ett LAR-projekt där regnvattenuppsamling är kopplad till våra rörelsebanor.

  Vi tänker också på att integrera växter och grönområden i våra projekt, så att den biologiska mångfalden ökar. Detta är med till att skapa lekmiljöer som är baserade på samhällsansvar, motståndskraft och klimatanpassning.

  Gladsaxe Sportscenter 

  Gladsaxe Sportscenter är specialdesignad som en lekplats som ger både möjlighet till roligt och utmanande lek och som samtidigt fungerar som ett av Danmarks största anläggningar till uppsamling av vatten.

  Cities100-rapporten lyfter fram Gladsaxe Sports Center som en uppfinningsrik klimatlösning. Rapporten presenterar 100 av de bästa klimatlösningarna från världens städer.

  Se lekplatsen i Gladsaxe.