Många lekvärden stärker barnens utveckling 

  Med kroppen märker barnen världen. Barnen rör sig runt och genom lek stärks barnens motoriska färdigheter. Vi arbetar med att tillföra vår lekutrustning och lekplatser så många lekvärden som möjligt för att stödja barnens motoriska utveckling.

  Med lekvärder menas hur väl en lekmiljö tillgodoser barnens lekbehov och i förlängningen stärker barns motoriska, kognitiva och sociala kompetenser.


  Lekvärden i förskolan  Balansera:

  Att balansera på t.ex. en djungelbana hjälper till med att utveckla barnens vestibulärkänsla och den proprioceptiva känslan.
  Balansera - samt att klättra och gunga – stärker också kroppen fysiskt och förbättrar koordinationen. Lekvärden vill också utmana barnen på nya och kreativa sätt.

  Gunga:
  Att gunga skapar en känsla av frihet. Att gunga är också med till att finjustera balansen och känslan för rytm och timing.

  Rotera:
  Kontrollerad rotation är avgörande för barnens vestibulära utveckling. Karuseller och andra roterande redskap är bra för barn i alla åldrar.

  Under / genom:
  Tunnlar och stängda redskap utvecklar den rumsliga medvetenheten (proprioception).
  Stängda redskap ger också underbara och säkra platser att gömma sig på. Det försiktiga barnen kan kanske börja med att gömma sig i ett lekhus och de lite mer modiga barnen kan kanske lätt krypa upp i ett torn, där det inte syns.

  Upp över:
  För barn är det oemotståndligt i att krypa/springa upp över en ribba. Barnen känner sig stora! Nivåhopp i terrängen stärker vestibulärsinnet (balansen) och proprioceptiva känslan. En lutande sluttning på ca. 30-40 grader är nog till att skapa önskad rörelse.

  Högt upp:
  Den gränsutmanande leken är nödvändig och utvecklande. Genom att leka högt uppe lär barnen att märka sina egna gränser och utmanar känslorna på sin egen kropp. Detta lekvärde är det bästa olycksförebyggande åtgärd, eftersom barn lär sig riskhantering på detta sätt.

  Vippa:
  Genom en enskild vippa (både sittande och stående) lär barnen att använda sin egen kraft till att skapa en dynamik – och musklerna stärks. Kinestesi känslan (muskler/leder) utvecklas. Denna typ är avsedd till barn i förskoleåldern.
  En dubbelvippa kräver samarbete och den är avsedd till barn från 4-5 års ålder, annars krävs hjälp från en pedagog eller liknande.
  Känslan av vikt och balans utvecklas naturligt när barn turas om.

  Glida / rutscha:
  Känslan av hastighet ger barn spänning och det kittlar i magen. Rörelsen är tvingad, det vill säga att den inte kan stoppas, när den är igång, så till institutionsbarnen får rutschkanan inte vara för hög.

  Hoppa:
  Utvecklingen av sensoriska motoriska färdigheter får man genom repetion av rörelser, som med tiden kommar att sitta i ryggraden. När barn utvecklar rörelsesäkerhet och uppnår kroppskontroll byggs både självkänsla och
  självförtroende.

  Klättra:
  Koordinationsförmågan stärks när barnen klättrar. Lekvärden utvecklar förbindelsen mellan hjärnhalvorna, vilket bl.a. har påverkan på barnens läsförberedelse.

  Känsla:
  Taktilkänslan kommer till känna genom fötter, händer och andra kroppsdelar. När barnen t.ex. leker med sand eller stål, vill de få mycket olika känslor. Detta sinne är viktigt att stimulera från tidig ålder och därmed i alla
  lekplatslösningar i förskolorna.