Läroplan för förskolan

  Förskolan spelar en avgörande roll i formandet av framtidens medborgare. Skolverket vidtog 2019 en uppdaterad Läroplan för förskolan, där förskoleverksamhetens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer beskrivs.
  De centrale terman är:


  • Läroplanen framhäver leken som central för barns utveckling, lärande och välbefinnande.

  • Genom leken utvecklas barnen såväl motoriskt, som socialt, emotionellt, kognitivt och fackligt.

  • Det är viktigt att utforma miljöer som lockar till lek, som erbjuder en stor variation av lekvärden, och som bidrar till att uppfylla läroplanens mål.
  Vårt sortiment och sex läroplansteman

  Vi har identifierat 6 teman i Läroplanen som vi valt att fokusera extra på när vi designar lekutrustning och förskolegårdar:

  1) Allsidig personlig utveckling

  Det finns många sätt att vara människa på och barn skall ges möjlighet att utveckla en egen personlighet. Genom att designa lekplatser med en stor variation av lekvärden, där barn oavsett intresse kan finna något som roar och intresserar dem, och som de kan fördjupa sig i, säkrar vi att barnen får förutsättningar att utvecklas på sitt sätt.

  Citat:
  ”Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barn få möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter”. erden giver barnet: Tillid til egne evner, engagement, styrker livsduelighed, gåpåmod, deltagelseskompetence, evner til at fordybe sig, vedholdenhed og evnen til at prioritere.  2) Social utveckling

  I förskolemiljön lär barnen att fungera i grupp tillsammans med andra. Genom att inkludera sociala samlingsplatser, samt lekutrustning där flera kan leka samtidigt, men även sådana som fodrar turordning, tränas barnen i just detta. Lekutrustning som understöttar rollekar ökar vidare barnens förmåga till rolltagning, empati, att kompromissa och se saker ur andras perspektiv, samt att anpassa sig till olika sociala situationer.


  Citat:
  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i gupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler".


  3) Kommunikation och språk

  Människan är en abstrakt symboliskt kommunicerande varelse. Genom språk och andra representationssystem förklarar vi, förstår och bemästrar vår värld. I
  förskoleåldern tar barnen enorma språkliga utvecklingssprång och det är viktigt att skapa såväl en social som fysisk miljö som stöttar denna utveckling. Möblerade ”sagohörn” för utomhusläsning, beläggningsgrafik med bokstäver, integrerade griffeltavlor och talrör är bara några exempel på hur förskolegården kan inredas för att på bästa sätt understötta den språkliga utvecklingen.

  Citat:
  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”.


  4) Kropp, sinnen och fysisk aktivitet

  En aktiv och hälsosam kropp har såklart ett värde i sig, men är även viktigt för det fackliga lärandet. Förskolegården bör därför erbjuda spännande fysiska
  utmaningar lämpliga åldersgruppen, där barn kan träna kondition, koordination och balans.


  Citat:
  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

  Läs mer om de tre sinnen her.


  5) Kultur, estetik och gemenskap

  Människan är en kulturvarelse, genom olika kulturer tilldelar vi vår värld mening. En mindre scen, musikinstrument, speglar och fasader, är exempel på element som kan locka fram kulturyttringar som sång, dans eller drama. Tematiska lekplatser kan användas till att skapa en lokalhistorisk förankring till det närliggande området, men även avlägsna kulturer kan tjäna som tematisk inspiration.


  Citat:
  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”.

  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”.  6) Natur, friluftsliv och vetenskap

  Det är viktigt att barn erbjuds rikligt med möjligheter till utomhusvistelse och få förundras över naturens rytmer och cykler, samt förstå hur vi genom teknologi kan lära oss bemästra vår fysiska värld på ett hållbart sätt. Lekutrustning som insektshotell, vattenrännor, väderstationer, fågelbon och kikare är exempel på aktiviteter som understödjer detta. En grillstuga eller andra möblemang med skydd för väder och vind ökar chansen för att personalen tar verksamheten med ut. Varför inte äta lunch ute i det fria.


  Citat:
  ”Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik".
  Idéer till utformning av förskolegården  Här kan du läsa mer om designöverväganden, när lekplatsen och det nya utomhusområdet skall utvecklas.


  Läs mer om designöverväganden  Önskar du, att vi ringer upp till dig? 

  Här kan du fylla i vårt formulär, så ringer vi upp dig.