VillkorAllmänna villkor
Angivna priser ekskl. leverans, montering och moms om inget annat anges i anbudet. Som utgångspunkt är produkterna avsedda för nedgjutning i mark. Priser för produkter som erbjuds för ytmontering är exklusive fundament. Eventuella önskemål om ändringar av materialens kvalitet ska meddelas skriftligen innan beställningen görs. I övrigt hänvisas till Elverdals materialbeskrivning.

Anbud gäller i en månad från anbudsdatum. Elverdal reserverar sig för höjningar på mer än 5 % på vägledande priser för produkter, material och tjänster, som direkt följd av stigande kostnadspriser för produkter, material och tjänster.

Med förbehåll för Force Majeure, tryckfel, utgående produkter, produktförändringar och generella prisökningar. Ritningar och dokumentation är vägledande och justeringar och korrigeringar kan förekomma i det som levereras.
Alla ritningar och lösningar som framtagits av Elverdal är skyddade av upphovsrättslagen. Kopiering av ritningar eller uppförande av lösningar som framgår av ritningarna tillåts inte utan skriftligt medgivande från Elverdal. Ritningar får inte överlämnas till tredje part. Produkter från Elverdal är designskyddade och får inte kopieras eller plagieras. Vid framställning av produkter utifrån byggherrens ritningar och presentationer är det kundens ansvar att inneha nödvändiga designrättigheter till det som beställs.

Alla lekredskap tillverkas i enlighet med EN1176. Om det efter beställningstidpunkten ställs krav på statiska beräkningar eller ändringar i Elverdals produkter utförs sådana på kundens bekostnad.

Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor
Produkter tillverkas vanligtvis enligt beställning. Det kommer därför endast att i särskilda fall och efter överenskommelse vara möjligt att annullera eller ändra beställningar. Elverdal betalar ingen ersättning vid försenad leverans. Kunden är skyldig att omedelbart anmäla fel och brister i det som levereras. Vid bristfällig leverans förbehåller sig Elverdal rätten att avhjälpa felen inom skälig tid.

Elverdals produktansvar omfattar inte fundament, fästmaterial och andra komponenter som inte levereras av Elverdal.

Särskilda villkor för anbud som endast omfattar leveranser

Vid leveranser förutsätts det finnas tillträdesmöjligheter för en stor lastbil och att leveransen sker vid vagnssidan. Det förutsätts därför att kunden är närvarande och hjälper till med avläsningen. Merkostnader på grund av svåra tillträdesförhållanden eller extra hantering faktureras kunden.

Elverdals produktansvar omfattar inte fundament, fästmaterial och andra komponenter som inte levereras av Elverdal.

Om inte annat överenskommits är Inco-villkoren: EXW (AB fabrik) Elverdal Risbyvej 28, 2765 Smørum, Danmark.

Särskilda villkor för anbud som omfattar montering
Vår beräknade monteringstid inkluderar:
· Montering och installation av produkten.

Vår beräknade monteringstid innehåller inte:
·Transport till området.
· Uppackning.
· Försäljning af tjänster.
· Hålgrävning och gjutning.
· Rengöring och borttagning av emballage.

Betalningsvillkor

Betalningstiden är 15 dagar netto. Större arbeten à conto-faktureras löpande efter färdigställandegrad. Vid beställning av specialprojekt sker löpande à conto-betalning från beställningstillfället.

Om betalningstiden överskrids bortfaller rabatterna som erbjuds i anbudet och på den utestående betalningen tillförs en påminnelseavgift samt 1,5 % i ränta per påbörjad månad. Eventuellt kvarhållna betalningar kommer att debiteras 1,5 % i ränta per påbörjad månad. Elverdal förbehåller sig äganderätten till det levererade tills betalning har skett.

Alla icke-offentliga kunder hos Elverdal måste kunna kreditförsäkras innan en beställning kan accepteras. Om det inte är möjligt har kunden möjlighet att förskottsbetala eller lämna bankgaranti för betalningen.

Produktgaranti

 • 10 års garanti mot fel på grund av material- eller tillverkningsfel på alla bärande delar.
 • 10 års reservdelsgaranti.
 • 2 års garanti på alla andra tillverkningsdelar.
 • Garantin täcker endast om produkterna är uppsatta enligt monteringsanvisningen och korrekt underhållna i enlighet med underhållsmanualen för de respektive produkterna.
 • Garantin täcker inte slitage, missbruk eller skadegörelse.
 • Vid reklamation skickar Elverdal nya reservdelar kostnadsfritt under garantitiden.
 • Nära havs- och stadsmiljöer kan produkter av rostfritt stål ändra visuellt uttryck, få oönskad patina och kräva extra underhåll.

  Ansvar
  för anläggningsarbeten
  Det är kundens ansvar att underlagen som levereras till Elverdal motsvarar NOVA 15. När kunden tillhandahåller ritningsunderlag med placering av produkter är det kundens ansvar att dessa produkter har placerats korrekt. Elverdals ansvar för anläggningsarbeten är begränsat till 1 år efter leverans. Det är kundens ansvar att sköta, vattna och underhålla plantering efter etablering.

Service

Service utförs i enlighet med separat avtal. All utrustning bör inspekteras och kontrolleras av en utbildad lekplatsinspektör var 12:e månad.