Vägledning till gummibeläggning – minimimkravBotten
Vid etablering av gummi på ett område utan befintlig solid botten är minimikravet att bärlaget ska vara av asfalt, betong, fliser inkl. bottenstruktur eller bottenstruktur i form av stabilgrus, krossad sten/singel eller krossad betong med min. tjocklek på 15 cm.
Till alla bottenstrukturer ska vattnet dräneras bort.

Under projektutvecklingen måste det redogöras för lösningen av dränering av vattnet.


Användningsområden
För sportbeläggningar eller upphållsområden utan fallhöjd – etablerad på befintlig fast botten (asfalt, betong eller fliser) – rekommenders min. 20mm EPDM toppbeläggning. Den ska alltid fyllas i botten.
För sportbeläggningar eller upphållsområden utan fallhöjd – etablerad på en ny botten av stabil grus, krossad sten/singel eller krossad betong, rekommenderas min. 40 mm gummibeläggning (25 mm basbeläggning SBR-gummi + 12 mm toppbeläggning EPDM).


Lekplats gummibeläggning med fallhöjd
Tjockleken på gummibeläggningen ska som minimum anpassas det enskilda produktets maximala fria fallhöjd från 0-3 m. EPDM-toppbeläggningen ska vara minst 12mm över hela ytan.
Alla typer av gummibeläggningar ska skjutas upp till en fast kant eller bringas under nivå, t.ex. vid skärning i asfalt. Läs mer under avsnittet skärning och kanter.


Skärning
Skärning i fast botten – vinkelrätt djup på min. 2 cm, spårvidd på min. 5 cm, där det minimum skärs snett 45 grader invändigt ut till ytterkant. ut til ytterste kantspor.
Vertikal kant ska limmas.


Under nivå
Jord/gräs: Hela gummibeläggningen hälls min. 5 cm under nivå.
Löst material: Toppbeläggningen läggs min. 10 cm under löst materal.
I allmänhet rekommenderar vi inte löst material med kornstorlek under 2 mm, t.ex. sand till sandlådan i kombination med gummibeläggning med fallhöjd. Det beror på att gummiytan med tiden förlorar sin elasticitet och korn «fastnar» på gummi under fuktiga väderförhållanden.
Skärning mellan färgbyten: Vid alla färgbyten skärs kanten vertikalt och kanten måste alltid limmas.
Limning mellan två färger måste utföras under torra förhållanden för att säkra optimal häftning.


Kant
Kanter bredvid den helt gjutna gummibeläggningen kan var trä, betong, fliser, gummikant, aluminium/järn/stål eller liknande. Alternativt sänks gummit ner i marken – se mer information under avsnittet skärning.


Teknisk data, gummi
Stötdämpning vid fallhöjd över 60 cm måste alltid uppfyllas enligt EN1177.
Det måster vara möjligt att dokumentera att det inte finns migration av ämnen enligt EN 71-3.
Det ska vara möjligt att dokumentera att PAH-värden ligger under de tillåtna gränsvärdena, t.ex. ZEK. 01.4-08.
Bas: SBR-gummi i skikttjocklek som säkerställer nödvändig stötdämpning, enl. EN1177.
EPDM-gummi (toppskikt): Kornstorlek inom området 0,5-4 mm, beroende på producent.
Brandhämmande: Det ska min. dokumenteras klassificering på brandhämmande materiale enl. EN13501-1 (Brandklassificering av byggmaterial och byggkomponenter - Del 1: Klassificering av resultat från testning av materialets brandegenskaper) och/eller EN ISO 11925-2 (Test av materialets egenskaper vid brandpåvekan — Brandfara hos byggprodukter vid direkt påverkan av eldslåga - Del 2: Testning enstaka eldslågor).
Helstöpta gummiprodukter av typen «gummiflis»/«Ecoscape» rekommenderas inte som lämplig till beläggningsmaterial. Anledningen är att materialet i allmänhet inte kan uppfylla minimikraven ovan. Materialets struktur väcker flera problematiska problem angående framtida drift, t.ex. i samband med möjligheten med att ogräs kan etablera sig, kan glasskärvor inte sopas upp, självantändande/brandfarligt samt nålar och porositet kan skalas av från varandra och läggas i munnen.


Bindemedel/PU-lim
Det ställs krav på nödvändig säkerhetutrustning som ska användas till blandning och läggning. enl. tillverkarens deklaration om detta.
Vid rena vita linjer i gummi, ska det användas ett speciellt aromatiskt bindemedel av typen «Alifatisk en-komponent bindemedel».


Utförelse
Polering av toppskikt: Toppskikt ska alltid poleras och/eller rullas så att ytan ser jämn och sluten ut.


Härdning/avspärrning av området
Härdtiden för helstöpt gummibeläggning är mellan 16 - 24 timmar efter utfört stöpning. För att undvika skador/spår i gummibeläggningen, rekommenderas det att området där gummit stöps alltid är avspärrat med staket på byggarbetsplatsen. I vissa fall kan det också vara behov för en vakt på platsen för att hindra tillträde på gummibeläggningen.


Temperatur/väderförhållanden vid stöpning av gummibeläggning
Det rekommenderas att den alltid är över 8 - 10 grader Celsius när gummibeläggningen stöps.
Speciellt vid stöpning av toppbeläggningen (EPDM), ska det vara torrt väder.
Vinteråtgärder: Vid gjutning av gummibeläggning under 8 grader, fuktigt väder och frost, rekommenderar vi att vinteråtgärder fastställs i form av uppvärmt tält med värmekanoner på platsen. Priset på sådana vinteråtgärder beror på projektets omfattning.


Underhåll på vintern
Snö kan sopas bort från gummibeläggningen med en liten trädgårdstraktor/snöslunga med en roterande sop på. Själva gummibeläggningen kan saltas. Om saltet avger saltavlagringar rekommenderar vi att gummibeläggningen rengörs med en högtryckstvätt på våren.