CSR - ElverdalElverdal lever upp till det sociala ansvar som anges i de konventioner som ligger till grund för FN:s 10 Global Compact-principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.


Mänskliga rättigheter

Elverdal förbinder sig till att följa gällande lagar och regler som förbjuder särbehandling baserad på ras, hudfärg, kön, religion, politisk övertygelse, nationell tillhörighet eller religion, politiska åsikter, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller nationellt, socialt eller etniskt ursprung.

Elverdal förbinder sig till att uppfylla Avtalet på ett sätt som respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna, enligt definitionen i princip 1 och 2 avFN:s Global Compact, och som detta bl.a. uttrycks i ILO-konvention nr. 100 (1951) rörande lika lön och nr. 111 (1958) rörande diskriminering.


Arbetstagarrättigheter


Elverdal förbinder sig till att följa grundläggande arbetstagarrättigheter, som bl.a. innebär att det som levereras inkl. dess komponenter:

 • Inte har producerats i strid med det allmänna förbudet mot tvångsarbete, jfr ILO-konvention nr. 29 (1930) och nr. 105 (1957)
 • Inte har producerats i strid med det allmänna förbudet mot barnarbete, jfr ILO-konvention nr. 138 (1973) och nr. 182 (1999)
 • Har producerats under förhållanden där den allmänna principen om rätten till föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar garanteras, jfr ILO-konvention nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) och nr. 135 (1971)
 • Har producerats under förhållanden där den allmänna principen om rätten till skälig lön respekteras, jfr ILO-konvention nr. 26 (1928) och nr. 131 (1970)
 • Har producerats under förhållanden där den allmänna principen om rätten till rimliga arbetstider är uppfyllda, jfr ILO-konvention nr. 1 (1919) och nr. 30 (1930)
 • Har producerats under förhållanden där den allmänna principen om rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö respekteras, jfr ILO-konvention nr. 155 (1981).
Elverdal förbinder sig till att respektera de grundläggande arbetstagarrättigheter som fastställs i princip 3, 4, 5 och 6 av FN:s Global Compact.
Miljö


Elverdal förbinder sig till att värna om natur och miljö, så att samhället kan utvecklas på ett hållbart sätt med respekt för människors livsvillkor och för bevarandet av djur- och växtliv. Elverdal kommer vid produktion och leverans sträva mot att:

 • Förebygga och bekämpa luft-, vatten-, jord- och markföroreningar, samt vibrationer och buller.
 • Använda hygieniskt motiverade processer av betydelse för miljön och människor.
 • Begränsa användning och spill av råvaror och andra resurser.
 • Främja användningen av ren teknologi.
 • Minska problem i samband med avfallshantering.
Elverdal bedömer vad som är realistiskt att uppnå när bästa tillgängliga teknologi används, inklusive mindre förorenande råvaror, processer och system och bästa möjliga utsläppsbegränsande åtgärder. Elverdal kommer att följa principerna 7, 8 och 9 av FN:s Global Compact.
Anti-korruption


Korruption definieras som:

 • aktiv bestickning, enligt definitionen i paragraf 3 i rådets akt från den 26:e maj 1997 och paragraf 3, punkt 1 i rådets gemensamma akt 98/742/RIA och
 • alla fall av missbruk av anförtrodd makt i syfte att uppnå en fördel, t.ex. passiva mutor, förskingring, bedrägeri, trolöshet mot huvudman och missbruk av ämbetsställning.