Minimikrav för att lägga gummibeläggning

Botten

Vid montering av gummi på plats utan existerande fast botten krävs som minimum att det bärande skiktet ska vara asfalt, betong, flisor inkl. bottenstrukturer eller bottenstrukturer i form av stabilgrus, makadam/singel eller återvunnet(betong) med minst en tjocklek på 15cm.

Vid alla bottenstrukturer ska vatten kunna dräneras.

Vid projektutveckling ska det redogöras för en lösning för dräneringen av vattnet.

Användningsområden

Till sportbeläggninar eller ytor utan fallhöjd – etablerat på exsterande fast botten (asfalt, betong, flisor eller nyetablerad asfalt, betong, flisor) krävs min. 20mm EPDM topbeläggning. Den skall alltid primas nedtill.

Till sportbeläggninar eller ytor utan fallhöjd – etablerat på exsterande ny bottenav stabilgrus, makadam/singels eller återvunnet krävs min. 40mm gummibeläggning (25mm basbeläggning SBR gummi + 15mm topbeläggning EPDM)

Lekplatss gummibeläggningar med fallhöjd

Gummibeläggningens tjocklek ska minst anpassas för de enskillda produkternas maximala fria fallhöjd från 0-3 meter. EPDM topbeläggningen ska vara minst 15mm över hela ytan.

Alla typer av gummibeläggning skastöttas upp till en fast kant eller sätts ned undre nivån t.ex. vid skärning i asfalt. Se under punktenskärning och kanter.

Skärning

Skärningi fast botten – vinkelrätt djup på min. 2cm, spårbredd på min. 5cm, där den min. skärs med ettlutande skär 45 grader invändigt och ut till den yttersta kanten. Lodrät kant ska varaigenlimmad.

Nedsättning under nivå

Jord/gräs: Hela gummibeläggning sätts min. 5cm under nivån.

Löst material: Topbeläggningen sätts min. 10cm under det lösa materialet.

Generellt rekommenderar vi inte löst material med kornstorlekar under 2mm, t.ex. sandlådesand i kombination med gummibeläggninger med fallhöjd. Detta pga att gummiytan med tiden mister sin elasticitet samt att sandkorn klibbar sig fast vid gummi vid fuktigt väder.

Skärning mellanfärgbyten: Vid alla färgbyten skärs kanten lodrätt och kanten ska alltid vara igenlimmad.

Limning mellan två färger ska göras under torra förhållanden för att säkerställa optimal häftning.

Kant

Kanter som stödjer den helgjutna gummibeläggningen ka vara trä, betong, flisor, gummikant, aluminium/järn/stål eller liknande. Alternativt sätts gummit ned i jorden – se under punkten skärning.

Teknisk data, gummi

Si- kurva för beläggningar ska kunna dokumenteras.

Stötabsorption vid fallhöjd på mer än 60cm ska alltid uppfyllas enl. EN1177

Det ska kunna dokumenteras att migration av material inte förekommer enl. EN 71-3

Det ska kunna dokumenteras att PAH-värden är under tillåtna gränsvärden, t.ex. ZEK. 01.4-08

Bas: SBR-gummi i tjocklek som säkerställer nödvändig stötabsorption jfr. EN1177

EPDM gummi (toplag): Kornstorlek innanför intervallet 0,5-4mm beroende av producent.

Brandtåligt: Det ska minst kunna dokumenteras klassifikation avbrandtåligt enl. EN13501-1 (Brandklassifikation av byggvaror och byggnader - Del 1: Klassifikation utifrån resultat uppnådda vid prövning av brandreaktion) och/eller EN ISO 11925-2 (Prövning av brandreaktion - Byggvarors antändlighet vid direktflamexponering - Del 2: Enkel flammprövning)

Helgjutna gummiprodukter av typen ”Gummiflis” / ”Ecoscape” rekommenderas inte som beläggningsmaterial. Orsaken är att materiallet generellt inte kan leva upp till ovanstående minimumkrav. Dessutom orsakar materialets struktur flera problem omkring framtida drift, t.ex. i förbindelse med möjligheten för att ogräs kan etablera sik, glaskross inte kan sopas upp, bränbarhet/eldtändning samt kanyler och porositet kan ut och stoppas i munnen.

Binder/ PU-lim

Det ställs krav på att det vid blanding och utläggning används säkerhetsutrustning jfr. producentens deklaration därom.

Vid markering i gummi med ren vit ska detanvändas en speciellt aromatiskt lim av typen ”Alifatisk enkomponentslim”

Utförning

Avslutning av toplag: Toplag ska alltid jämnas till eller rullas så att överflödigt material framstår jämnt och stängt.

Härdning/avspärrning av området

Härdningstiden för helgjuten gummibeläggning är mellan 16 – 24 timmar efter färdigställd sjutning. För att undvika skador/spår i gummibeläggningen rekommenderas det att området där gummi gjuts alltid är avspärrat med byggplatsstaket. Det kan i särskilda fall också behövas vakt på platsen för att förhindra åtkomst tillgummibeläggningen.

Temperatur /väderförhållanden vid gjutnig av gummibeläggning

Det rekommenderas att det alltid är över 8 – 10 grader celsius, när gummibeläggning gjuts.

I synnerhet vid gjutning av topbeläggning (EPDM) ska det vara tort väder.

Vinteråtgärder: Vid sjutning av gummibeläggning under 8 grader, fuktigt väder och frost, rekommenderar vi att det etableras vinteråtgärder i form av skydd, tält och uppvärming med värmekanoner. Priset för vinteråtgärderna beror på sakens omfång.

Vinterunderhåll

Snö kan tas bort från gummibeläggningen med en liten trädgårdstraktor/fräs med roterande borste på. Själva gummibeläggningen kan saltas. Om saltet ger saltavlagringar kan gummibeläggningen lätt högtryckstvättas under våren (rekommenerat).