CSR - Elverdal

Elverdal lever upp till det sociala ansvar som anges i de konventioner som ligger till grund för FN:s 10 Global Compact-principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Mänskliga rättigheter

Elverdal förbinder sig till att följa gällande lagar och regler som förbjuder särbehandling baserad på ras, hudfärg, kön, religion, politisk övertygelse, nationell tillhörighet eller religion, politiska åsikter, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller nationellt, socialt eller etniskt ursprung. Elverdal förbinder sig till att uppfylla Avtalet på ett sätt som respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna, enligt definitionen i princip 1 och 2 av
FN:s Global Compact, och som detta bl.a. uttrycks i ILO-konvention nr. 100 (1951) rörande lika lön och nr. 111 (1958) rörande diskriminering.

Arbetstagarrättigheter

Elverdal förbinder sig till att följa grundläggande arbetstagarrättigheter, som bl.a. innebär att det som levereras, inkl. dess komponenter:

Elverdal förbinder sig till att respektera de grundläggande arbetstagarrättigheter som fastställs i princip 3, 4, 5 och 6 av FN:s Global Compact.

Miljö

Elverdal förbinder sig till att värna om natur och miljö, så att samhället kan utvecklas på ett hållbart sätt med respekt för människors livsvillkor och för bevarandet av djur- och växtliv. Elverdal kommer vid produktion och leverans sträva mot att:

Elverdal bedömer vad som är realistiskt att uppnå när bästa tillgängliga teknologi används, inklusive mindre förorenande råvaror, processer och system och bästa möjliga utsläppsbegränsande åtgärder. Elverdal kommer att följa principerna 7, 8 och 9 av FN:s Global Compact.

Anti-korruption

Korruption definieras som:

Elverdal kommer avstå från alla former av korruption, enligt definitionen i princip 10 av FN:s Global Compact.